Aanmelden

Misschien stel je je de vraag waarom je lid zou worden van onze bedrijfsvereniging? Wij geven je graag 10 goede redenen.

Afb7_1x
Wanneer je lid bent van de Vereniging Ondernemend Diemen, maak je deel uit van een sterk netwerk van actieve ondernemers.
Je kunt netwerken en kennis delen met andere lokale ondernemers. Zo versterk je elkaar.
We houden ons bezig met onderwerpen die juist jou als ondernemer raken, bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid, of infrastructurele zaken. Door onze krachten te bundelen, boeken we op die gebieden daadwerkelijke resultaten.
Je wordt regelmatig uitgenodigd op bijeenkomsten waar ook de gemeente is vertegenwoordigd.
De Vereniging Ondernemend Diemen zorgt voor een duidelijk gezicht van de ondernemers en hun activiteiten bij de gemeenschap in Diemen.
Ondernemend Diemen heeft verschillende ondernemerskringen (Verrijn Stuart/Stammerdijk, Bergwijkpark, ZZP en Winkeliersverenigingen).
Deze afdelingen hebben een eigen bestuur, maar maken wel gebruik van kennis en ervaring van de overkoepelende bedrijfsvereniging.
Op onze website vind je nieuws over de meest actuele zakelijke ontwikkelingen.
Je kunt voor informatie en vragen terecht bij het bestuur en secretariaat.
Je kunt gebruik maken van de collectieve diensten.

Aanmeldformulier

Voorwaarden

Contributieschema (jaarlijks)
Jaar lidmaatschap Ondernemend Diemen € 300,-
Speciaal voor de ZZP-er € 150,-

Na verzending van je aanmelding ontvang je via de post een bevestiging van de aanmelding. Een bedrijf dat buiten Diemen is gevestigd wordt voor de contributie in één hogere categorie ingedeeld.

Contributie en (eenmalig) inschrijfgeld wordt voldaan na ontvangst van de nota, waarna opname in het ledenregister volgt. Ondergetekende verklaart ook op de hoogte te zijn van de verenigingsstatuten en gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen op dit aanmeldingsformulier.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 1 maand voor het einde van het lopende jaar.

Betaling van het lidmaatschapsgeld dient 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie. In geval van non- of wanbetaling zijn alle kosten ter zake van incasso, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van het lid.