Vereniging Ondernemend Diemen | Verrijn Stuartweg 52 | 1112 AX Diemen | info@od-diemen.nl

Parkmanagement - bedrijvenpanel

Het project kwaliteitsverbetering Verrijn Stuart is na een intensieve voorbereiding in uitvoering genoemen. De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen en de Klankbordgroep Verrijn Stuart hebben hier namens de ondernemers een belangrijke bijdrage aan geleverd. Nu dient het vizier gericht te worden op het borgen van de aangebrachte kwaliteitsverbeteringen. Hiervoor zal parkmanagement ingezet worden. Dit wil zeggen: gezamenlijke inzet van gemeente en bedrijfsleven voor een duurzaam beheer. 

 

Parkmagement

Parkmanagement kan op meerdere manieren worden ingevuld. Er kan een professionele organisatie worden ingehuurd waaraan alle werkzaamheden op het gebied van 'schoon, heel en veilig' worden uitbesteed. Dat brengt echter hoge kosten met zich mee. Deze zijn momenteel niet op te brengen voor bedrijfleven en gemeente. Daarom is er gezocht naar een vorm van parkmanagement waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van zaken die al aanwezig zijn. 

 

De gemeente werkt volgens het principe van wijkgericht werken aan onderhoud van de openbare ruimte, organiseert hiervoor acties en overlegt hierover met bedrijven. Daarnaast is er de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen. Deze houdt zich bezig met de veiligheidsaspecten in de openbare ruimte. Daarnaast is er nog de Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam, die zich bezighoudt met de beveiliging van de bedrijven zelf. Tot slot overlegt Ondernemend Diemen namens de bedrijven met de gemeente. 

Al deze initiatieven raken elkaar en overlappen elkaar gedeeltelijk. Daarom is er een platform opgericht waarin al deze initiatieven samenkomen: het Bedrijvenpanel Verrijn Stuart. 

 

Bedrijvenpanel Verrijn Stuart
Het bedrijvenpanel Verrijn Stuart komt driemaal per jaar bijeen. HEt bestaat uit een vaste kern van bedrijfleven, gemeente, politie en CBA. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat veel bedrijven, groot en klein, eingenaren en gebruikers, hieraan deelnemen. Iedereen kan punten inbrengen die men van belang vindt, die worden opgepakt door het bedrijvenpanel. Zo wordt de betrokkenheid van alle bedrijven op Verrijn Stuart verhoogd en dit komt het ondernemersklimaat ten goede.