Vereniging Ondernemend Diemen | Verrijn Stuartweg 52 | 1112 AX Diemen | info@od-diemen.nl

Inschrijfformulier Ondernemend Diemen

Hierbij melden wij ons aan als lid van Ondernemend Diemen:

 

Bedrijfsnaam*
Vestigingsadres*
Postcode* Woonplaats*
Website KVK-nummer*

Postadres*
Postcode* Woonplaats*
Telefoon* Mobiel

Omschrijving bedrijfsactiviteiten
Directeur* Aantal werknemers

Contactpersoon* Contactpersoon (e-mailadres)*
Verstuur

 

Voorwaarden

Na verzending van uw aanmelding ontvangt u via de post een bevestiging van de aanmelding.

Een bedrijf dat buiten Diemen is gevestigd wordt voor de contributie in één hogere categorie ingedeeld.

 

Contributie en (eenmalig) inschrijfgeld wordt voldaan na ontvangst van de nota, waarna opname in het ledenregister volgt. Ondergetekende verklaart tevens op de hoogte te zijn van de verenigingsstatuten en gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen op dit aanmeldingsformulier.

 

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt telkenmale stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 1 maand voor het einde van het lopende jaar.

 

Betaling van het lidmaatschapsgeld dient 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie. In geval van non- of wanbetaling zijn alle kosten ter zake van incasso, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van het lid.